Explore Center Part, Adhesive, and more!

Vagó tipus Cisterna: Vagó tipus Cisterna pel transport de líquids. La cisterna és platejada i té un adhesiu a la part central amb lletres vermelles. Per una banda té una barana i una escala per pujar a la part superior. Vagón tipo cisterna: Vagón tipo Cisterna para el transporte de líquidos. La cisterna es plateada y tiene un adhesivo en la parte central con letras rojas. Por un lado tiene una barandilla y una escalera para subir a la parte superior.

Vagó tipus Cisterna: Vagó tipus Cisterna pel transport de líquids. La cisterna és platejada i té un adhesiu a la part central amb lletres vermelles. Per una banda té una barana i una escala per pujar a la part superior. Vagón tipo cisterna: Vagón tipo Cisterna para el transporte de líquidos. La cisterna es plateada y tiene un adhesivo en la parte central con letras rojas. Por un lado tiene una barandilla y una escalera para subir a la parte superior.

Munny Gallery | ... Customs For Rojo Bermelo’s MUNNY INVASION 3.0 | Kidrobot Blog

Creative Customs For Rojo Bermelo's MUNNY INVASION 3.0

Once again, Rojo Bermelo has brought together some of Mexico's most talented customizers for their annual contest, MUNNY INVASION

Maqueta escala real de cotxes Talgo sèrie 355: Conegut també com TALGO XXI, amb cap de motor diesel BT i amb bogie d'ample variable. Maqueta a escala real de coches TALGO serie 355: Conocido también como TALGO XXI, con cabeza motora diesel BT y bogie de ancho variable. Real scale model car TALGO series 355: Also known as Talgo XXI , with BT diesel motor head with boogie variable with, this is a prototype made by talgo.

Maqueta escala real de cotxes Talgo sèrie 355: Conegut també com TALGO XXI, amb cap de motor diesel BT i amb bogie d'ample variable. Maqueta a escala real de coches TALGO serie 355: Conocido también como TALGO XXI, con cabeza motora diesel BT y bogie de ancho variable. Real scale model car TALGO series 355: Also known as Talgo XXI , with BT diesel motor head with boogie variable with, this is a prototype made by talgo.

Automotor dièsel DB: Tren automotor dièsel de los Ferrocarriles Federales. Té dos caps tractors. Cotxes de 1a i 2a classe que són de color blanc i verd. Automotor diésel DB: Tren automotor diésel de los Ferrocarriles Federales. Tiene dos "cabezas tractoras". Cocohes de 1ª y 2ª clase de color blanco y verde.

Automotor dièsel DB: Tren automotor dièsel de los Ferrocarriles Federales. Té dos caps tractors. Cotxes de 1a i 2a classe que són de color blanc i verd. Automotor diésel DB: Tren automotor diésel de los Ferrocarriles Federales. Tiene dos "cabezas tractoras". Cocohes de 1ª y 2ª clase de color blanco y verde.

Automotor diesel, sèrie 598 de CAF: A escala H0 protegit amb un metacrilat. Està formada per dos caps de motor i un cotxe intermedi. Automotor diésel, serie 598 de CAF: A escala H0 protegida con un metacrilato. Está formada por dos cabezas de motor y un coche intermedio. Automotive diesel, CAF 598 series: Model train automotive diesel, CAF 598 series, H0 scales protected by a methacrylate. It consists of two heads drive motor and an intermediate passenger car.

Automotor diesel, sèrie 598 de CAF: A escala H0 protegit amb un metacrilat. Està formada per dos caps de motor i un cotxe intermedi. Automotor diésel, serie 598 de CAF: A escala H0 protegida con un metacrilato. Está formada por dos cabezas de motor y un coche intermedio. Automotive diesel, CAF 598 series: Model train automotive diesel, CAF 598 series, H0 scales protected by a methacrylate. It consists of two heads drive motor and an intermediate passenger car.

Vagó obert EBX 90: Vagó pel transport de mercaderies pesades. Es de vora alta i obert, gàbia tipus americà. Vagón abierto EBX 90: Vagón para el transporte de mercancías pesadas. Es de borde alto y abierto, jaula tipo americana.

Vagó obert EBX 90: Vagó pel transport de mercaderies pesades. Es de vora alta i obert, gàbia tipus americà. Vagón abierto EBX 90: Vagón para el transporte de mercancías pesadas. Es de borde alto y abierto, jaula tipo americana.

Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401, sense carenar per a poder veure els mecanismes interns. Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401 sin carenar para poder ver los mecanismos internos.

Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401, sense carenar per a poder veure els mecanismes interns. Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401 sin carenar para poder ver los mecanismos internos.

Vagó tancat de mercaderies: Fet principalment de ferro i fusta, el color més destacat és el vermell però també té negre, blanc i gris. Vagón cerrado de mercaderías: Hecho principalmente de hierro y madera, el color más destacado es el rojo pero también tiene negro, blanco y gris.

Vagó tancat de mercaderies: Fet principalment de ferro i fusta, el color més destacat és el vermell però també té negre, blanc i gris. Vagón cerrado de mercaderías: Hecho principalmente de hierro y madera, el color más destacado es el rojo pero también tiene negro, blanco y gris.

Cotxe 1a i 2a classe + furgó: Cotxe 1a i 2a classe amb furgó d'equipatges. És de color marró amb el sostre gris. Porta eles lletres "SJ" dins d'un cercle de color groc. Coche 1ª y 2ª clase + furgón: Coche 1ª y 2ª clase con furgón de equipajes. Es de color marrón con el techo gris. Lleva inscritas las letras "SJ" dentro de un círculo de color amarillo.

Cotxe 1a i 2a classe + furgó: Cotxe 1a i 2a classe amb furgó d'equipatges. És de color marró amb el sostre gris. Porta eles lletres "SJ" dins d'un cercle de color groc. Coche 1ª y 2ª clase + furgón: Coche 1ª y 2ª clase con furgón de equipajes. Es de color marrón con el techo gris. Lleva inscritas las letras "SJ" dentro de un círculo de color amarillo.

Vagó cisterna: Composició de 4 vagons cisterna tipus americà pel transport de productes químics. Són de color blanc amb inscripcions en vermell. Vagón cisterna: Composición de 4 vagones cisterna tipo americano para el transporte de productos químicos. Son de color blanco con inscripciones en rojo.

Vagó cisterna: Composició de 4 vagons cisterna tipus americà pel transport de productes químics. Són de color blanc amb inscripcions en vermell. Vagón cisterna: Composición de 4 vagones cisterna tipo americano para el transporte de productos químicos. Son de color blanco con inscripciones en rojo.

Locomotora Mastodonte 240-2074: Feta principalment de plàstic, el color més destacat es el negre, però també té vermell i gris. Locomotora Mastodonte 240-2074: Hecha principalmente de plástico, el color más destacado es el negro, pero también tiene rojo y gris. Mastodonte locomotive 240-2074: Made mostly of plastic, the highlight color is black, but also has red and gray.

Locomotora Mastodonte 240-2074: Feta principalment de plàstic, el color més destacat es el negre, però també té vermell i gris. Locomotora Mastodonte 240-2074: Hecha principalmente de plástico, el color más destacado es el negro, pero también tiene rojo y gris. Mastodonte locomotive 240-2074: Made mostly of plastic, the highlight color is black, but also has red and gray.

Cotxe llarg DB: Cotxe llarg de viatgers DB de la casa Marklin. És de color marró amb sostre gris platejat. Manca totalment de xapa. Coche largo DB: Coche largo DB: Coche largo de viajeros DB de la casa Marklin. Es de color marrón con techo gris plateado. Carece totalmente de chapa.

Cotxe llarg DB: Cotxe llarg de viatgers DB de la casa Marklin. És de color marró amb sostre gris platejat. Manca totalment de xapa. Coche largo DB: Coche largo DB: Coche largo de viajeros DB de la casa Marklin. Es de color marrón con techo gris plateado. Carece totalmente de chapa.

Locomotora dièsel 337: Locomotora dièsel 337 (2 unitats) totalment metàl·liques amb 3 franges horitzontals de diferents colors (crema, negre i vermell). El sostre és negre. Locomotora diésel 337: Locomotora diésel 337 (2 uds.) totalmente metálicas con 3 franjas horizontales de diferentes colores (crema, negro y rojo). El techo es negro.

Locomotora dièsel 337: Locomotora dièsel 337 (2 unitats) totalment metàl·liques amb 3 franges horitzontals de diferents colors (crema, negre i vermell). El sostre és negre. Locomotora diésel 337: Locomotora diésel 337 (2 uds.) totalmente metálicas con 3 franjas horizontales de diferentes colores (crema, negro y rojo). El techo es negro.

Vagó plataforma vora baixa DB: Vagó plataforma vora baixa pel transport de mercaderies pesades de la Deustche Bundesbahn (DB) és de vora baixa i d'eixos amb rodes per ontínua. Vagón plataforma borde bajo DB: Vagón plataforma borde bajo para el transporte de mercancías pesadas de la Deustche Bundesbah (DB), es de borde bajo y de ejes con rueda para continuar.

Vagó plataforma vora baixa DB: Vagó plataforma vora baixa pel transport de mercaderies pesades de la Deustche Bundesbahn (DB) és de vora baixa i d'eixos amb rodes per ontínua. Vagón plataforma borde bajo DB: Vagón plataforma borde bajo para el transporte de mercancías pesadas de la Deustche Bundesbah (DB), es de borde bajo y de ejes con rueda para continuar.

Composició de tres cotxes "Pullman" (2 cotxes llits i un restaurant). Són de color blau fosc amb sostre gris i inscripcions de color daurat. A la part central té l'escut de la companyia i una línia horitzontal. Composición de tres coches "Pullman" "2 coches cama y un restaurante): Composición de tres coches "Pullman" (2 coches cama y un restaurante). Son de color azul oscuro con techo gris y inscripciones de color dorado. En la parte central tiene el escudo de la compañía y una línea…

Composició de tres cotxes "Pullman" (2 cotxes llits i un restaurant). Són de color blau fosc amb sostre gris i inscripcions de color daurat. A la part central té l'escut de la companyia i una línia horitzontal. Composición de tres coches "Pullman" "2 coches cama y un restaurante): Composición de tres coches "Pullman" (2 coches cama y un restaurante). Son de color azul oscuro con techo gris y inscripciones de color dorado. En la parte central tiene el escudo de la compañía y una línea…

Pinterest
Search